Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентитеси посредством Интернет магазина shop.biohum.com. Тези условия обвързват всички потребители. Със селектиране на чекбокса „Прочел съм и съм съгласен с Правила и условия“ потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, сеизвършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/,съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на
shop.biohum.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона "Потвърди", потребителите се съгласяват дазакупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на товапотвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката есключен договор.
5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност отзаявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в български левове и евро с ДДС.

 

II. ДОСТАВКА

 

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване настоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение вслучай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари идруги щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр назаявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка ивръщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнениена доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия запредаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка отКлиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстващана направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаванетой.

 

III. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

Цялата информация, публикувана в shop.biohum.com, е собственост на Биохум ООД, в т.ч. снимки иописания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин shop.biohum.com

Забранява се копирането на текстовеот shop.biohum.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на Биохум ООД или да се цитира източникът, катосе постави следният текст: „Източник: производство на течни торове  shop.biohum.com”, като онлайн магазин за течни торове  следва да бъде линк към http://shop.biohum.com.

IV. ЦЕНИ


9. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до клиента. В случай,че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина shop.biohum.com.
11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своетопотребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват отнего или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай нанеправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 
13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата shop.biohum.com.
14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 


  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право наинтелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чуждизакони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване напредоставяните от Биохум ООД услуги; 
  • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай наизвършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране накомпютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
  • да не извършва злоумишлени действия; 
  • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил насървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез shop.biohum.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

15. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
16. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на shop.biohum.com.
17. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение нанастоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянетоили ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали илиинформация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез shop.biohum.com.
18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера,хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни,произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани покакъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите,консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, непоражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружествотоне носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация застоката.
19. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си потози договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извънконтрола на ТЪРГОВЕЦА.  
20. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителитекукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ


21. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани дознанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване назаявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът епредоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузитена настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

21а ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиентана трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата назакона.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

 

22 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и наоснование промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернетстраницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има правоведнага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

23. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата shop.biohum.com на своя компютър.
24. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани сначина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
25. Интернет магазина shop.biohum.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА Биохум ООД.
26. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добраволя. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване напразноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.